Shams Prestige Abu Soma Resort

Shams Prestige Abu Soma Resort
Location:
Safaga Road 9Km, Soma Bay
City: Hurghada
Country: Egypt
Telephone:
+20-24170046