Jaz Mirabel Resort

Jaz Mirabel Resort
Location:
Nabq Bay, Sharm El Sheikh
City: Sharm El Sheikh
Country: Egypt
Telephone:
+20-693710371