Kingdom Dates - Sharjah

United Arab Emirates, Sharjah