Al Khayalah Hall for Ceremonies

Saudi Arabia, Riyadh